วัดศรีสโมสร ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_20150801_174846ประวัติวัดศรีสโมสร
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๐๗๒๕๗๔, ๐๘๓ – ๗๐๐๑๗๙๕
วัดศรีสโมสร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๘ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๑ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๘-๒๘๓๕-๓๖๒๒
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบอน | Tagged | Leave a comment

วัดโปรยฝน ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ

IMG_20150802_131157ประวัติวัดโปรยฝน
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๙๐๕๙๖๖๔๒๕, ๐๘๑ – ๑๙๗๓๐๙๓
วัดโปรยฝน ตั้งอยู่เลขที่ ๖๔ บ้านคลองสิบเอ็ด หมู่ที่ ๑๒ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๓ งาน ๔๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๗๑
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบา | Tagged | Leave a comment

วัดคลองเก้า ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_20150802_093347ประวัติวัดคลองเก้า
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๙๕๙๙
วัดคลองเก้า ตั้งอยู่เลขที่ ๕ บ้านคลองเก้า ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๒ ไร่ ๑ งาน ๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๒๑๕ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๒ ไร่ ๑ งาน ๗๓ ตารางวา
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบอน | Tagged | Leave a comment

วัดสุนทริการาม ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ

IMG_1992ประวัติวัดสุนทริการาม
ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๙๒๑๒๗
วัดสุนทริการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๕๑ – ๒๑๕๓

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลหนองสามวัง | Tagged | Leave a comment

วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ

IMG_1763ประวัติวัดธรรมราษฎร์เจริญผล
ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๖-๕๐๘๐๒๓๕
วัดธรรมราษฎร์เจริญผล ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ บ้านคลองสิบสาม หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๑ ไร่ ๑ งาน ๒๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๙๓, ๕๓๙๔, ๕๕๗๑, ๕๕๗๔

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลหนองสามวัง | Tagged | Leave a comment

วัดปทุมนายก ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ

IMG_1651ประวัติวัดปทุมนายก
ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๖๓๒๑๗
วัดปทุมนายก ตั้งอยู่เลขที่ ๔๕ บ้านคลองสิบสี่ หมู่ที่ ๑๒ ตำบลศาลาครุ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๓ ไร่ ๓ งาน ๖๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๗ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง ๑๐ ไร่ ๒ งาน โฉนดที่ดินเลขที่ ๙๙๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลศาลาครุ | Tagged | Leave a comment

วัดแสงมณี ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ

IMG_1796ประวัติวัดแสงมณี
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๖๑๕๙๐, ๐๒-๙๐๘๙๑๑๙
วัดแสงมณี ตั้งอยู่เลขที่ ๖๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๐๐ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๖๑๙๘
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบา | Tagged | Leave a comment

วัดบึงบาประภาสะวัต ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ

IMG_1793ประวัติวัดบึงบาประภาสะวัต
ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๔๙๑๐๓๒
วัดบึงบาประภาสะวัต ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ บ้านคลองสิบสอง ตำบลบึงบา อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินของวัดทั้งหมด ๙๐ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๗๗๗ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๐๑ ไร่ โฉนดเลขที่ ๑๐๓๗ และ๑๓๔๘
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบา | Tagged | Leave a comment

วัดพวงแก้ว ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_1806ประวัติวัดพวงแก้ว
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๒๙๗๙
วัดพวงแก้ว ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙ บ้านคลองแปด หมู่ที่ ๕ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๓๑ ไร่ ๒ งาน โฉนดเลขที่ ๕๕๓๔-๓๔๖๐

 
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบอน | Tagged | Leave a comment

วัดบึงบอน ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ

IMG_1813ประวัติวัดบึงบอน
ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๙๐๕๕๑๙๙
วัดบึงบอน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ บ้านคลองแปด หมู่ที่ ๔ ตำบลบึงบอน อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๖ ไร่ ๖๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๐๑ ที่ธรณีสงฆ์ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๘๘ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๔๙๐ และ ๕๘๑๙
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงบอน | Tagged | Leave a comment

วัดสุขปุณฑริการาม ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

IMG_1823ประวัติวัดสุขปุณฑริการาม
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑ – ๙๒๖๔๑๔๓
วัดสุขปุณฑริการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑ บ้านคลองแปด ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๒๐ ไร่ ๒ งาน

 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงชำอ้อ | Tagged | Leave a comment

วัดสอนดีศรีเจริญ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ

IMG_1826ประวัติวัดสอนดีศรีเจริญ
ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๓ – ๔๒๙๘๑๑๖
วัดสอนดีศรีเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๗ บ้านคลองเจ็ด หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๘๖ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๒๑๕
 
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบึงชำอ้อ | Tagged | Leave a comment