วัดบางนางบุญ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

20141011_161419ประวัติวัดบางนางบุญ
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธาน จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๕๖๕๑ ๐๒-๙๗๖๗๔๑๖
วัดบางนางบุญ ตั้งอยู่เลขที่ ๔๘ หมู่ที่ ๔ บ้านนางบุญ ตำบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๖ ไร่ ๑ งาน ๔ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๓๓๘๐

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางขะแยง | Tagged | Leave a comment

วัดโพธิ์เลื่อน ตำบลบ้านกระแชง อำเภอเมือง

20141012_174839ประวัติวัดโพธิ์เลื่อน
ตำบลบ้านกระแชง  อำเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๙๘๐๒๐๑๔
วัดโพธิ์เลื่อน ตั้งอยู่เลขที่ ๓๔๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านกระแชง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๓ งาน ๘๗ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๘๖๔๔ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๑ แปลงเนื้อที่ ๔๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๑๓๘

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านกระแชง | Leave a comment

วัดฉาง ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง

20141011_173527
ประวัติวัดฉาง
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๕๙๒
วัดฉางตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๗ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๕ ไร่ ๑ งาน ๓ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๑๓๑๐, ๒๓๕๖ อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางปรอก | Leave a comment

วัดโสภาราม ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง

20141011_174502ประวัติวัดโสภาราม
ตำบลบางประกอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒ ๕๘๑ ๖๒๔๒ , ๐๒ ๕๘๑  ๗๙๖ วัดโสภาราม เลขที่ ๑ ถนนโสภา ตำบลบางประกอก อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๙ ไร่ ๘๓ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๙๗๗๑

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางปรอก | Leave a comment

วัดหงษ์ปทุมาวาส ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง

20141012_121918

ประวัติวัดหงษ์ปทุมาวาส
ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๒๕๒ วัดหงษ์ปทุมาวาสตั้งอยู่เลขที่ ๓๕ บ้านคลองบางปรอก ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง ฯจังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด เนื้อที่ ๑๒ไร่๑งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๔๑๖, ๕๔๑๗, ๑๓๔๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางปรอก | Leave a comment

วัดบางโพธิ์ใน ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง


20141012_123553ประวัติวัดบางโพธิ์ใน

ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี  โทรศัพท์ ๐๒ -๕๘๑๕๓๔๗
วัดบางโพธิ์ใน ตั้งอยู่เลขที่ ๗ บ้านบางโพธิ์ ถนนเทศบำรุง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๔ ไร่ ๑ งาน ๓๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๕๐๘,    ๔๔๘๖, ๒๐๓๘๗, ๑๗๓๙๓, ๑๗๒๗๔ ที่ธรณีสงฆ์แปลง ๔ ไร่ 36 ตารางวา โฉนดเลขที่   ๒๗๓๓, ๒๗๓๐, ๒๗๕๐, ๒๕๐๙

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางปรอก | Leave a comment

วัดหนองปรง ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง

วัดหนองปรง1ประวัติวัดหนองปรง
ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒๕ ๘๑๖ ๕๒๓
วัดหนองปรงตั้งอยู่เลขที่ ๘บ้านบางเดื่อหมู่ที่ ๓ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๑๑ ไร่ ๒ งาน ๘ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๐๓ อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเดื่อ | Leave a comment

วัดน้ำวน ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง

20141011_171356ประวัติวัดน้ำวน
ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๙๔๒, ๐๒-๕๘๑๕๘๔๕
วัดน้ำวน ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๖ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๘ ไร่ ๑ งาน ๒๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๔๑๒ ที่ธรณีสงฆ์ จำนนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๔ ไร่ – งาน ๙๒ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๙๗๗๐, ๒๗๗๐, ๒๘๐๘

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเดื่อ | Leave a comment

วัดบางเดื่อ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง

2014-10-16-1163ประวัติวัดบางเดื่อ
ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๕๙๑๖
วัดบางเดื่อ ตั้งอยู่เลขที่ ๔ บ้านบางเดื่อ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๒๕ ไร่ ๒ ๘๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๖๕๑ ที่ธรณีสงฆ์ ๑ แปลง เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ๑๕ ตารางวา

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเดื่อ | Leave a comment

วัดไพร่ฟ้า ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมือง

วัดไพร่ฟ้า1ระวัติวัดไพร่ฟ้า
ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๑๕๖๓
วัดไพร่ฟ้าตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๓๓ บ้านคลองบางโพธิ์ใต้ ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๗๗ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๖๖๗, ๑๓๒๓, ๒๑๒๓, ๓๖๐๙, ๓๕๙๘, ๓๒๐๗

อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางเดื่อ | Leave a comment

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง

2014-10-12-1087

ประวัติวัดราษฎร์ศรัทธาทำ
ตำบลบางหลวง อำเภอบางหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๘๑-๙๒๒๘๒๕๖

วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ บ้านคลองโพธิ์ใต้ ตำบลบางหลวง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี
สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๔๔ ไร่ ๒ งาน ๗๑ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๕๘๗, ๕๑๙๙, ๓๐๘๙ อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบางหลวง | ปิดความเห็น บน วัดราษฎร์ศรัทธาทำ ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง

วัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง

20141013_170531ประวัติวัดมะขาม
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๕๑๔๔
วัดมะขาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านมะขาม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๕๐
อ่านต่อ

Share Button
Posted in ตำบลบ้านกลาง | ปิดความเห็น บน วัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง