วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง

2014-10-16-1204

ประวัติวัดชินวรารามวรวิหาร
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๒๔๒
วัดชินวรารามวรวิหาร ตั้งอยู่เลขที่ ๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๔๑ ไร่ ๑ งาน ๕๒ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๓๓๙, ๕๓๔๐ ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๒ งาน ๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๕๑๐,๒๕๕๒, ๒๕๘๑, ๒๔๙๔, ๒๓๗๓๒

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๙ เส้น ๖ วา   ติดต่อกับหมู่บ้าน
ด้านทิศใต้ยาว ๓ เส้น ๑๖ วา   ติดต่อกับหมู่บ้านประชาชน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๘ เส้น ๑๕ วา   ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านทิศตะวันตกยาว ๑๐ เส้น ๑ วา   ติดต่อกับถนนหมู่บ้าน

สภาพของวัด
          มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยม เป็นที่ราบลุ่ม ด้านทิศตะวันออก ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา ทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศใต้ มีหมู่บ้านของประชาชนอยู่โดยรอบพื้นที่ เดิมพื้นที่เป็นร่อง เป็นคูและป่า แต่ปัจจุบันทางวัดได้ปลูกต้นไม้ประดับและไม้ยืนต้น เพื่อเป็นที่พักผ่อนแก่ผู้ที่ได้สัญจรไปมา

ประวัติเดิม
          วัดชินวรารามวรวิหาร เดิมชื่อว่า “วัดมะขามใต้” เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ปีที่ ๗ แห่งรัชกาลที่ ๒ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๓๕๘ ที่ตั้งวัดอยู่ใกล้ชิดกับวัดร้าง ๒ วัด คือ วัดในและวัดคลองควาย วัดมะขามใต้ เป็นวัดรามัญนิกายในสมัยหม่อมเจ้าขจรศุภสวัสดิ์  ครั้งยังเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมกับพระรามัญมุนี (สุด) ผู้เป็นเจ้าคณะเมือง ได้มอบวัดร้างทั้ง ๒ วัดนั้น ให้รวมเข้ากับวัดมะขามใต้ วัดทั้งสามจึงรวมเรียกว่า “วัดมะขามใต้” แต่นั้นมาวัดชินวรารามวรวิหาร เป็นวัดที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ได้ทรงปฏิสังขรณ์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑ หลังจากที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สิ้นพระชนม์แล้ว พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล จึงทรงพระกรุณาโปรดยกวัดมะขามใต้ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง วัดแรกของจังหวัดปทุมธานี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนพระเกีนรติคุณพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า และให้เปลี่ยนนามเป็น “วัดชินวราราม” ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน ๑๔๘๑

การศึกษา
          พ.ศ.๒๔๕๖ เมื่อพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ทรงโปรดให้หาครูมาสอนพระปริยัติธรรม

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินก่อสร้างพระมณฑป แทนหลังเก่า สร้างโรงเรียนประถมศึกษา ๑ หลัง ๓ ชั้น ๑๕ ห้อง บูรณปฏิสังขรณ์กำแพงพระอุโบสถ ธรรมมาสน์ยอดปราสาท ศาลาริมน้ำเรือนไม้ทรงไทย ๑ หลัง สร้างกระโจม ๘ เหลี่ยม หน้าโรงเรียนวัดชินวราราม  เจริญวิทยาเวศม์ สร้างเจดีย์ ๓ องค์  ด้านหลังพระอุโบสถ บูรณปฏิสังขรณ์อุโบสถวัดเจตวงศ์ใหม่ทั้งหมด และเจดีย์หน้าอุโบสถ

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระอุโบสถ จิตรกรรม พระตำหนักชินวรพระวิหาร พระอุโบสถวัดเจตวงศ์

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

รูปที่ ๑ ถึง ๕ (ไม่สามารถสืบประวัติได้)
๖. พระอธิการเปิง (ก่อน พ.ศ.๒๔๕๖ – ๒๔๖๔)
๗. พระครูปัญญารัตน์ (ติ๊ด) (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๖ – ๒๔๖๔)
๘. พระอุดมญาณมุนี (ยศ โกลิโต ป.ธ.๕ ) (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๘๘ – ๒๕๑๒)
๙. พระครูศรีปทุมาภรณ์ ( ป.ธ. ๕ )  (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๔ – ๒๕๒๓)
๑๐. พระครูอุดมสังฆกิจ ( สวัสดิ์ อุตฺตโม )   (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๓๔)
๑๑. พระครูวิบูลศีลคุณ ( ปุ่น จิระมฺโม )  (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๖ – ๒๕๔๑)
๑๒. พระชินวงศ์วราภรณ์ ( สมคิด ปรินนฺโท )  (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๒ – ปัจจุบัน)
หมาเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดชินวราราม

 

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางขะแยง and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.