วัดมงคลรัตน์ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา

IMG_20150705_145026ประวัติวัดมงคลรัตน์
ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๖๓๑๐๘๘
วัดมงคลรัตน์ ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ คลองสิบสองสายกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๑๑๒๗, ๑๕๐๕, ๑๓๓๗


 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือยาว ๘๒ วา ติดต่อกับที่นา
ด้านทิศใต้ยาว ๘๒ วา ติดต่อกับที่นา
ด้านทิศตะวันออกยาว ๙๖ วา ติดต่อกับที่ทำนาและถนน ก.ส.ช.
ด้านทิศตะวันตกยาว ๖๖ วา ติดต่อกับคลองสิบสายกลาง

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงอยู่ริมคลองมีถนนเข้าถึงวัดซึ่งแยกจากถนน ก.ส.ช.

ประวัติวัด
          วัดมงคลรัตน์ สร้างเมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๕ นางจันทร์ไม่ทราบนามสกุลอุทิศที่ดินให้เป็นที่สร้างวัดเนื้อที่ ๙ ไร่ ๓ งาน ๘๐ ตารางวา ต่อมานายนพ นาคสัมฤทธิ์ ได้ถวายที่ดินเพิ่มเติม ๔ ไร่ ที่ตั้งวัดมีต้นทรอยู่ริมบึง จึงได้มีนามว่า “วัดลำไทร” ได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดมงคลรัตน์” วัดมงคลรัตน์ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรมเป็นประจำทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คือ อุโบสถกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๘๒ กุฏิสงฆ์ ๓ หลัง ศาลาอเนอกประสงค์กำลังก่อสร้าง หอสวดมนต์ และหอระฆัง

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พรผ่อง
๒. พระโห้
๓. พระบาง
๔. พระมูล
๕. พระกอง
๖. พระเพ็ง
๗. พระสมุห์เจริญ
๘. พระอธิการตุ๊ ฉนฺทโก
๙. พระครูปอง สุมโน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๕๒๐)
๑๐. พระอธิการบุญเกิด จนฺทปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๑ – ๒๕๓๕)
๑๑. พระครูวิสาลสรนาท(สมหมาย อานนฺโท) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๕๓)
๑๒. พระอธิการชาตรี กมโล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจ เมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 
 

อัลบั้มภาพวัดมงคลรัตน์

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลลำไทร and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *