วัดสุนทริการาม ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ

IMG_1992ประวัติวัดสุนทริการาม
ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๙๒๑๒๗
วัดสุนทริการาม ตั้งอยู่เลขที่ ๔๙ บ้านคลองสิบสอง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัด ๑๓ ไร่ ๑ งาน ๙๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๒๑๕๑ – ๒๑๕๓


 
พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินของนายมั่น เอี่ยมสะอาด
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินของนายกลม เอี่ยมปาน
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินนของนายมั่น เอี่ยมสะอาด
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินของนายกลม เอี่ยมปาน

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม ปัจจุบันถมดินกลบที่ลุ่มบางส่วน

ประวัติวัด
          วัดสุนทริการาม ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๗๘ โดยมีหม่อมหลวงสุ่น เป็นผู้บริจาคที่ดินให้สร้างวัด วัดสุนทริการามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๑ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๐

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๒

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัด คืออุโบสถ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๙ เมตร ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง กุฏิสงฆ์ ๗ หลัง ฌาปนสถาน ๑ หลัง ศาลาท่าน้ำ ๓ หลัง หอสวดมนต์ ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียสถานที่สำคัญ คือ พระประธานในอุโบสถ หน้าตักกว้าง ๓๐ นิ้ว ปางสมาธิสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังมี พระพุทธรูปปางต่างๆ จำนวน ๒๓ องค์ อยู่ที่ศาลาการเปรียญ

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระอาจารย์อุ่น (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๘ – ๒๔๗๙)
๒. พระอาจารย์ติ้น (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๙ – ๒๔๘๗)
๓. พระอาจารย์จุ่น (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๗ – ๒๔๙๔)
๔. พระอาจารย์เชิด (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ – ๒๔๙๕)
๕. พระอาจารย์หมาก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๕ – ๒๔๙๖)
๖. พระอาจารย์บุญมา (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ – ๒๔๙๘)
๗. พระอาจารย์แปะ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ – ๒๕๐๐)
๘. พระอาจารย์ฮัง (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๒)
๙. พระอาจารย์วิชัย (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ – ๒๕๐๕)
๑๐. พระครูสุนทราภิรักษ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๓๘)
๑๑. พระอธิการโยธิน (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ – ๒๕๔๖)
๑๒. พระอธิการจตุรงค์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖ – ๒๕๔๙)
๑๓. พระอธิการสุชาติ ฐิติโก (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙ – ๒๕๕๒)
๑๔. พระอธิการบัญชา ปญฺญาธโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๒ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดสุนทริการาม

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลหนองสามวัง and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *