วัดบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง

2014-10-16-1148วัดบางหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลบางหลวง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๓ กิโลเมตร ภายในวัดมีสิ่งที่สำคัญคือ พระอุโบสถทรงไทยโบราณ ภายในมีพระประธานปางมารวิชัยและภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพพุทธประวัติ นอกจากนี้ ยังมีเจดีย์มอญ ๒ องค์ คือ ทรงชเวดากอง และมูเตา ซึ่งวัดนี้ใช้ประกอบศาสนพิธีของชาวบ้านมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนมาถึงปัจจุบัน

ประวัติวัดบางหลวง
ตำบลบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๖๙๔๘
วัดบางหลวง ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ บ้านบางหลวง ตำบลบางหลวง อำเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งทั้งวัด ๑๓ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๖๕๘  ที่ธรณีสงฆ์จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๒ งาน ๖๕ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๓๓๘๕ , ๖๗๐๗

พื้นที่ตั้งวัด

          ด้านทางทิศเหนือยาว ๙ เส้น ๕ วา          ติดต่อกับคลองบางหลวง

          ด้านทิศใต้ยาว ๗ เส้น ๑๐ วา                ติดต่อกับลำคูสาธารณประโยชน์

          ด้านทิศตะวันออกยาว ๘ เส้น                 ติดต่อกับคลองบางหลวง

          ด้านทิศตะวันตกยาว ๑๐ เส้น ๑๐ วา        ติดต่อกับลำคูสาธารณประโยชน์

สภาพของวัด
เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก มีคลองบางหลวงล้อมทางด้านทิศเหนือไปถึงทิศตะวันออก เป็นรูปพระจันทร์ครึ่งซีก

ประวัติวัด
วัดบางหลวงได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๒๓๐ ต่อมาประมาณ พ.ศ. ๒๒๔๖ พระเจ้าเสือ (ดอกเดื่อ)ทรงสร้างขึ้นมาใหม่ ถัดเข้าไปข้างในแล้วพระราชทานนามว่า “วัดสิงห์”  แต่ชาวบ้านนิยมเรียกนามว่า “วัดบางหลวง”  วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา พร้อมกับสร้างวัด พ.ศ. ๒๒๓๐ เขตวิสุงคามสีมากว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๓๐ เมตร

การศึกษา
ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติแผนกธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๐ เป็นต้นมาแผนกบาลีเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๖ และมีห้องสมุดสำหรับบริการประชาชน

ถาวรวัตถุ
วัดนี้ไดดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คืออุโบสถกว้าง ๘,๕๐ เมตรยาว ๑๘ เมตร ลักษณะทรงไทยโบราณ กุฏิสงฆ์จำนวน ๑๖ หลัง ส่วนมากเป็นอาคารไม้ และคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ ๑ หลัง ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง มณฑปแก้ว ๑ หลัง กำแพงรอบวัดสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กศาลาปฏิบัติธรรม ศาลาอบรมธรรม โรงเรียนพระปริยัติธรรม อย่างละ ๑ หลัง

ปูชะนีวัตถุภายในวัด
วัดนี้มีปูชะวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถนามว่า “หลวงพ่อใหญ่”ปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ เจดีย์มอญ ๒ องค์ และพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชร สมัยเชียงแสน มีพระประจำจังหวัดปทุมธานี นามว่า พระปทุมธรรมราช สร้างสมัย ร.๕

รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมา(ตั้งแต่สมัยราชกาลที่ ๑) จนถึงปัจจุบัน (เท่าที่สืบค้นได้)คือ

  • พระไตรสรณธัช

(ตั้งแต่ พ.ศ. …….)

  • พระรามัญมุนี (สุทธิ์ ญาณรํสี)

(ตั้งแต่ พ.ศ. …….)

  • พระรามัญมุนี (มะลิ ปณฺฑิโต)

(ตั้งแต่ พ.ศ. …….)

  • พระครูถาวรการโกวิท (กลิ่น ถาวโร)

(ตั้งแต่ พ.ศ. …….)

  • พระราชสุเมธาภรณ์ (มังกร กสฺสโป ป.ธ.๗)

(ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘-๒๕๒๕)

  • พระราพุฒิเมธี (เทียน ฐานุตฺตโท ป.ธ.๕)

(ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๖-๒๕๓๗)

  • พระมหาปัญญา ขนฺติธมฺโม ป.ธ.๕

(ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๔)

  • พระมหาบุญมา ถาวรธมฺโม ป.ธ.๔

(ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙)

  • พระมหาถาวร ถิรจิตฺโต ป.ธ.๙

(ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน)

หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดบางหลวง

 

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบางหลวง. Bookmark the permalink.

Comments are closed.