วัดเทียนถวาย ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง

20141013_153357ประวัติวัดเทียนถวาย
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๐๑๒๒๙๕
วัดเทียนถวาย ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๓๒ ไร่ ๓ งาน ๑๖ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๔๔๗๐ ที่ธรณีสงฆ์ ๕ แปลง เนื้อที่ ๑๑๕ ไร่ ๓๔ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๔๔๔, ๒๒๒๑, ๒๒๒๙, ๒๒๔๗, ๓๒๐

 


พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือยาว ๗ เส้น ๑๘ วา ติดต่อกับซอยแยกถนนติวานนท์
ด้านทิศใต้ยาว ๕ เส้น ๑๒ วา ติดต่อกับคลองบางสาน
ด้านทิศตะวันออกยาว ๘ เส้น ๕ วา ติดต่อกับถนนสาธารณะ
ด้านทิศตะวันตกยาว ๕ เส้น ๓ วา ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม การคมนาคมทางน้ำมีแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านทางด้านทิศเหนือ

ประวัติวัด
          วัดเทียนถวาย ได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. ๑๘๘๐ ก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีพระเจ้าอู่ทอง ในฐานะเป็นเจ้าเมือง ขณะนั้นสั่งให้สร้างขึ้นในคราวที่ได้อพยพหนีโรคระบาด มาตั้งกองเกวียนพักอาศัยอยู่ประมาณ ๑ เดือนเศษ ก่อนที่จะอพยพกลับเมืองได้สร้างวัดขึ้นมาแล้วขนานนามว่า “วัดเกวียน ไสว” ชาวบ้านบางคนเรียกอีกนามหนึ่งว่า “วัดเหล้าจืด” หมายถึงคนเมาเหล้ามาถึงวัดนี้ก็หายเมา เหมือนกับเหล้าจืด เพราะความเกรงกลัวเจ้าอาวาส คือ พระธรรมมานุสารี (สว่าง ธมฺมโชโต) พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เคยเสด็จโดยทางชลมารคพร้อมด้วยข้าราชบริพารเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ร.ศ. ๑๒๕ (พ.ศ.๒๔๔๙) ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ ๒๐ บาท พร้อมกับโปรดให้ถ่าย
พระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับพระธรรมมานุสารี เจ้าอาวาสขณะนั้น ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ. ๑๘๘๕ กว้าง ๑๙.๘๐ เมตร ยาว ๒๙ เมตร

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๗๐

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้าง และปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๙ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๑๘๙๐ ศาลาการเปรียญ ๑ หลัง กุฏิสงฆ์จำนวน ๑๓ หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล ๑ หลัง ศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง ศาลาท่าน้ำกำแพงรอบวัดสร้างด้วยคอนกรีต หอระฆัง ๑ หลัง หอปริยัติธรรม ๑ หลัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญคือ พระประธานในอุโบสถ พระเจดีย์มณฑป พ.ศ.๒๔๙๓ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพระพุทธบาทจำลอง

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระสมุห์ยัง (ตั้งแต่ พ.ศ. ………… – ๒๔๓๔)
๒. พระธรรมานุสารี (สว่าง ธมฺมโชโต) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๓๔ – ๒๔๗๕)
๓. พระปทุมวรนายก(สอน พุทฺธิสาโร) (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๙๖ – ๒๕๐๔)
๔. พระธรรมานุสารี (คำนึง ตุสฺสิโก) (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๔ – ๒๕๑๑)
๕. พระครูปทุมรัตนพิทักษ์ (สุวรรณ ฐานิสฺสโร) (ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๑๑ – ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

 

อัลบั้มภาพวัดเทียนถวาย

 

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลบ้านใหม่ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.