วัดมะขาม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง

20141013_170531ประวัติวัดมะขาม
ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังกวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๘๑๕๑๔๔
วัดมะขาม ตั้งอยู่เลขที่ ๑๒ บ้านมะขาม หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองฯ จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัดเนื้อที่ ๕ ไร่ ๓ งาน ๕๐ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๐๕๐

 
 

พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินเอกชนและคลองวัดมะขาม
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับคลองเชียงรากใหญ่
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับทางสาธารณะ
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึง การคมนาคมทางน้ำ มีแม่น้ำพระยาผ่านทางทิศตะวันตก

ประวัติวัด
          วัดมะขาม สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๑๓๐ โดยมีชาวมอญเป็นผู้สร้าง และได้ขนานนามว่า “วัดมอญ เชิงราก” ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดมะขามเหนือ” เนื่องจากวัดมะขามใต้อยู่อีกวัดหนึ่ง ครั้นต่อมาวัดมะขามใต้ได้เป็นพระอารามหลวง และเปลี่ยนเป็น”วัดชินวราราม”คงมีวัดมะขามอยู่วัดเดียว ฉะนั้นจึงตัดคำว่าเหนือออกในปี พ.ศ.๒๔๘๓ มาถึงทุกวันนี้ วัดมะขามได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๑๗๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน ได้เสด็จมาที่วัดนี้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี เป็นการส่วนพระองค์ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถวายแก่วัดมะขาม มูลค่า ๑๖,๓๗๐ บาท ซึ่งทางวัดได้ตั้งเป็นมูลนิธิไว้

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๘ แผนกบาลีเริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว อุโบสถ กว้าง ๑๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร วิหาร ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ ๑๘ หลัง หอสวดมนต์ ศาลาท่าน้ำ ศาลาบำเพ็ญกุศล ฌาปนสถาน หอระฆัง

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชะนีวัตถุที่สำคัญคือ พระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัย สร้างก่อนศตวรรษที่ ๑๘ ปางพุทธลีลา เจดีย์ย่อเหลี่ยมไม้สิบสิง ๒ องค์ อยู่ที่ด้านหน้าอุโบสถ ด้านทิศใต้และพระพุทธไสยาสน์ ๑ องค์ ประดิษฐานในวิหารด้านหน้าอุโบสถ

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอุปัชฌาย์เลี๊ยะ
๒. พระปลัดก๋ง
๓. พระอธิการพลาย ถาวโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๐ – ๒๔๙๖)
๔. พระปทุมสารธรรม (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๗ – ๒๕๒๗)
๕. พระครูสิริปัญญาโสภณ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๓ – ๒๕๔๕)
๖. พระครูวิมลกิจจานุรักษ์ (มนัส โชติปาโล) (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖– ปัจจุบัน)
หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

อัลบั้มภาพวัดมะขาม

 

แผนที่

Share Button
This entry was posted in ตำบลบ้านกลาง. Bookmark the permalink.

Comments are closed.