วัดบางนา ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก

2014-10-15-1107ประวัติวัดบางนา
ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒ – ๕๘๑๕๙๔๐
วัดบางนา ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๙ บ้านคลองบางนา หมู่ที่ ๑ ตำบลบางโพธิ์เหนือ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด ๑๘ ไร่ ๒ งาน ๙๘ ตารางวา เป็นที่ตั้งวัด ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๗๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๕๙๐ ที่ธรณีสงฆ์ ๒ แปลง ๔ ไร่ ๑ งาน ๑๙ ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ ๖๘๔๖, ๕๙๘๐


พื้นที่ตั้งวัด

ด้านทางทิศเหนือ ติดต่อกับทางสาธารณะและหมู่บ้าน
ด้านทิศใต้ ติดต่อกับคลองวัดบางนา
ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยา
ด้านทิศตะวันตก ติดต่อกับที่นา

สภาพของวัด
          เป็นที่ราบลุ่มริมคลองแม่น้ำเจ้าพระยา

ประวัติวัด
          วัดบางนา สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๓๑๐ โดยมีครอบครัวอพยพมาจากอยุธยา และได้สร้างขึ้น แต่เดิมวัดนี้อยู่ในคลองไม่สะดวกต่อการคมนาคม จึงได้ย้ายวัดมาตั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยามีนามว่า “วัดบางนา” ตามนามท้องที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๕๐ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๔ เมตร ได้ดำเนินการผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๐๑

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มมาตลอด

ถาวรวัตถุ
          วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๔ เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๘ กำลังบูรณะวิหาร ศาลาการเปรียญ ๒ หลัง กุฏิสงฆ์ ๙ หลัง หอระฆัง ศาลาท่าน้ำ

ปูชนียวัตถุ
          วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระปางเลไลย์ เจดีย์สิบสอง ๒ องค์ เสาหงส์และรูปหงส์ กุฏิโบราณ ๓ หลัง

รายนามเจ้าอาวาส

ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ
๑. พระอาจารย์แดง
๒. พระอาจารย์หลวงปู่แล้ว
๓. พระอธิการทัต ลาหุโล (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๖๙)
๔. พระครูมงคลธรรมสุนทร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๙ – ๒๕๓๑)
๕. พระครูอนุกูลศาสนกิจ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๑ – ๒๕๓๕)
๖. พระอธิการยงยุทธ ยโสธโร (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๗ – ๒๕๔๙)
๗. พระอธิการสำเริง ปญฺญาทีโป (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปัจจุบัน)

หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

 

อัลบั้มภาพวัดบางนา

 

 แผนที่

Share Button
This entry was posted in ตำบลบางโพธิ์เหนือ. Bookmark the permalink.

Comments are closed.