วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง

imageประวัติวัดพระธรรมกาย
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ ๐๒-๕๒๔๐๒๕๗-๖๓
วัดพระธรรมกาย ตั้งอยู่เลขที่ ๒๓/๒ หมู่ที่ ๗ ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินตั้งวัดเนื้อที่ ๑๙๖ ไร่ ๙ ตารางวา โฉนดเลขที่ ๕๓๘

 

 

สภาพของวัด

ด้านทิศเหนือ ยาว ๒๗ เส้น ๕ วา ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๒
ด้านทิศใต้ ยาว ๒๗ เส้น ๖ วา ติดต่อกับที่ดินเลขที่ ๓
ด้านทิศตะวันออก ยาว ๗ เส้น ติดต่อกับถนนคันคลองซอยที่ ๓
ด้านทิศตะวันตก ยาว ๗ เส้น ติดต่อกับที่ดินคลองแอน

พื้นที่ตั้งวัด
          เป็นที่ราบลุ่ม ล้อมรอบไปด้วยที่นา ที่สวน หน้าวัดอยู่ทางทิศตะวันออกตามประวัติเดิมวัดพระธรรมการประชาชนรู้จักกันในนาม “ศูนย์พุทธจักรปฏิบัติธรรม” ได้รับอนุญาตให้สร้างเป็นวัดเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีนางศิวาลัย ธนภัทร รองประธานมูลนิธิฯ รักษาการประธานมูลนิธิ เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดขึ้นในที่ดินของ คุณหญิงประหยัดแพทยวงศาวิสุทธิบดี และ น.ส.วรณี สุนทรเวช กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งเป็นวัดโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้ขนานนามว่า “วัดวรณีธรรมกายาราม” เพื่อเป็นเกียรติอนุสรณ์และศักดิ์ศรีแก่ผู้ริเริ่มก่อสร้าง คือ น.ส.วรณี สุนทรเวช เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ได้เสด็จทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๒ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมา เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๓ ในพิธีนี้สมเด็จพระธิรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณก มหาเถระ) ได้มาเป็นประธาน ต่อมาได้เปลี่ยนนามเป็น “วัดพระธรรมกาย” เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๔

การศึกษา
          ทางวัดได้เปิดสอนปริยัติธรรม เจริญสมาธิภาวนาทุกวันอาทิตย์ และวันสำคัญทางศาสนา เปิดสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกธรรมและแผนกบาลีภายในวัดทุกปี
เปิดสอนแผนกพระอภิธรรมภายในทุกปี

ถาวรวัตถุ
          วัดพระธรรมกายได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ

๑. กุฏฏิสงฆ์
          กุฏิสงฆ์ เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – พ.ศ. ๒๕๑๙ มีความกว้าง ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๔.๕๐ เมตร ทั้งหมด ๑๘ หลัง
๒. ศาลาจาตุมหาราชิกา
          เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๖ ศาลาจาตุมหาราชิกา เดิมเรียกกันว่า ศาลาอเนกประสงค์ มีความกว้าง ๑๘ เมตร ความยาว ๓๐ เมตร จุคนได้ประมาณ ๕๐๐ คน
๓. อาคารดาวดึงส์
          เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ แต่เดิมเป็นบ้านไม้สีเขียวทรงสเปนมี ๔ เสา ใช้ประโยชน์ได้สารพัด เป็นทั้งที่พักอุบาสก เป็นที่สวดมนต์ นั่งธรรมะ เป็นที่ประชุม ที่ปรึกษางาน เป็นที่รับแขก เป็นที่ทำครัว และอื่นฯ
๔. อาคารยามา
          เริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ใช้เป็นสถานที่ประกอบอาหารถวายพระภิกษุ-สามเณรและเป็นสถานที่รับประทานอาหารของสาธุชน
๕. อุโบสถ
          เริ่มสร้างปลายปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ใช้เวลา ๒ ปีเต็มในการก่อสร้างจนใช้งานได้ อีก ๒ ปีต่อมา เป็นเรื่องของการตกแต่งรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น การออกแบบเป็นอาคารจัตุรมุข ภายในมีปีก ๒ ข้าง ความกว้างช่วงกลาง ๗ เมตร ความยาว ๒๔ เมตร ที่ปีก ๒ ข้างมีความกว้างข้างละ ๔ เมตร ความยาว ๗ เมตร สามารถรับพระภิกษุเข้าร่วมประกอบสังฆกรรม พร้อมกันได้ครั้งละประมาณ ๒๐๐ รูป
๖. ศาลาดุสิต
          เริ่มสร้างปี พ.ศ. ๒๕๒๓ มีความกว้าง ๑๔ เมตร ความยาว ๑๖ เมตร จุคนได้ประมาณ ๒๐๐ คน
๗. อาคารมหาพรหม
          เริ่มสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีความกว้าง ๙ เมตร ยาว ๓ เมตร ปัจจุบันใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับพระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา มีห้องสมุด ห้องเรียน ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เป็นต้น
๘. อาคารปุโรหิต
          เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๖ เป็นอาคารสองชั้น เรียกว่า อาคารปุโรหิตา อยู่ภายในบริเวณเขตสังฆาวาส ใช้เป็นที่ทำงานของธุรการ บัญชี และเก็บข้อมูล
๙. มหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
          เริ่มสร้างเมือปี พ.ศ. ๒๕๔๕ มหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง เป็นที่ประดิษฐาน รูปเหมือนหล่อด้วยทองคำและชีวประวัติของคุณยายอาจารย์ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายในเขตพื้นที่มูลนิธิธรรมกายร่วมกับวัดพระธรรมกายได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุดังนี้
๑. สภาธรรมกายสากล
          เริ่มสร้างเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ใช้พื้นที่ในสภาธรรมกายสากลแห่งนี้ นั่งสมาธิเจริญภาวนา ฟังธรรม ทุกวันอาทิตย์และวันสำคัญทางศาสนา
๒. หมู่บ้านปฏิบัติธรร
          เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๖ มีพื้นที่ทั้งหมด ๘,๔๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคารต่างๆ ดังนี้

– อาคารปฏิบัติธรรม ๔ หลัง จุคนได้ ๒๒๐ คน
– ที่พักชาย ๒ หลัง ที่พักผู้หญิง ๕ หลัง จุดคนได้ ๒๕๒ คน
– โรงอาหาร ๑ หลัง จุคนได้ ๓๐๐ คน
– อาคารสำนักงาน ๑ หลัง

หมู่บ้านปฏิบัติธรรม สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติธรรม
๓. มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี
          สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๘ เมตร พื้นที่เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) เพื่อให้สาธุชนทั่วไปได้มาสักการบูชาและการปฏิบัติบูชาระลึกถึงพระคุณของท่าน
๔. มหาธรรมกายเจดีย์
          เริ่มออกแบบก่อสร้างปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ตอกเสาเข็มต้นแรก วันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๘ กำหนดแล้วเสร็จ วันมาฆบูชา ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งเป็นฉลองมหาธรรมเจดีย์ มหาธรรมกายเจดีย์ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๙๔.๔ เมตร สูง ๓๒.๔ เมตร เป็นเจดีย์รูปครึ่งทรงกรมบริเวณเชิงลาด เป็นที่นั่งของพระภิกษุ ๑๐,๐๐๐ รูป บริเวณลานรอบมหาธรรมกายเจดีย์ รองรับสาธุชนได้ ๑ ล้านคน มหาธรรมกายเจดีย์ สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวพุทธทั่วโลก และเป็นสถานที่สำหรับปฏิบัติธรรมร่วมกันของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เป็นเสมือนมหาวิทยาลัยสอนศีลธรรมกลางแจ้งเพื่อสร้างต้นแบบที่ดีให้แก่สังคมและมวลมนุษยชาติ
๕. มหารัตนวิหารคด
          เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นวิหารคด ๒ ชั้น สร้างรอบมหาธรรมกายเจดีย์ รองรับพระภิกษุ-สามเณร และสาธุชนได้ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน
๖. อาคารที่พักสงฆ์
          สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘ เป็นอาคาร ๖ ชั้น จำนวน ๔ หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พักพระภิกษุสงฆ์ สามารถรองรับพระภิกษุได้ ๘๐๐ รูป และใช้เป็นที่พักของอุบาสก ๑ หลัง
๗. อาคารสำนักงานใหญ่
          สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นอาคารชั้นเดียว มีพื้นที่รวม ๘,๐๐๐ ตารางเมตร ประกอบด้วยสำนักงานต่างๆ มีห้องประชุมขนาด ๓๐ ที่นั่ง จำนวน ๕ ห้อง และมีห้องฉายสไลด์มัลติวิชั่น เป็นต้น
๘. โรงเรียนพระปริยัติธรรม
เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๕ เป็นอาคารคอนกรีตสีขาว ๖ หลัง ๒ ชั้น ประกอบด้วยอาคารสำนักงานและอาคารเรียน

วัดนี้มีเจ้าอาวาสตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบัน คือ

๑. พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๐ จนถึงปัจจุบัน)

หมายเหตุ สำรวจเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

อัลบั้มภาพวัดพระธรรมกาย

แผนที่

Share Button

Related posts:

This entry was posted in ตำบลคลองสาม and tagged . Bookmark the permalink.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *